img-header-tel+420 604 711 852 img-header-telinfo@ametris.cz

Hlukové mapy

Hluková mapa umožňuje náhled na hlukovou zátěž obyvatel plynoucí z různých zdrojů hluku v dané oblasti. Pomocí ní lze nejen posuzovat stávající situaci, ale i predikovat její vývoj.

Pro zpracování hlukových map využíváme kombinaci matematického modelování a terénního měření hluku v zájmovém území.

Hlukové mapy zahrnují i zpracování akčních plánů. Ty se zaměřují na dlouhodobý monitoring hluku a opatření vedoucí ke zlepšení akustické situace, případně k jejímu udržení na stávající úrovni.

Našim klientům poskytujeme kvalitní zpracování hlukových map pro záměry, projekty i již existující stavby a zařízení.

Z hlediska zpracování strategických hlukových map a akčních hlukových plánů podle směrnice 2002/49/ES Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí nabízíme tyto služby:
  • zpracování hlukových map místního a regionálního měřítka (obce, města, aglomerace, regiony);
  • zpracování hlukových map, které mohou sloužit jako podklad pro územně plánovací dokumentaci a také pro posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (EIA, SEA);
  • posuzování a hodnocení vlivů staveb, činností nebo technologií na životní prostředí;