img-header-tel+420 604 711 852 img-header-telinfo@ametris.cz

Terminologie

Základní pojmy z oblasti akustiky

Nevíte, co znamenají některé z pojmů, které používáme? Nebo se o nich chcete jen dozvědět více? Tak to jste na správném místě! Připravili jsme pro vás popis základních termínů z oblasti akustiky.

Hluk

Neexistuje pouze jedna obecně platná definice pro hluk. Hlukem můžeme označit každý nežádoucí zvuk, který je obtěžující, nebo dokonce škodlivý. Nelze ho přesně fyzikálně definovat, protože záleží na subjektivním vjemu každého jednotlivce. To, co některý jedinec vnímá jako obtěžující hluk, může být pro druhého zvukem běžným, ba dokonce příjemným.

Měření hluku

Měření poskytuje přesně definované veličiny, které umožňují kvalitativní i kvantitativní hodnocení hluku. Konečné výsledky měření hluku je pak možné porovnávat s požadavky, které uvádí příslušné normy nebo zákony. Dále na základě výsledků měření hluku může být proveden návrh protihlukových opatření pro zlepšení akustické situace v místě poslechu. Měření hluku se provádí ve venkovním i vnitřním prostoru, v pracovním i mimopracovním prostředí. 
 Zdrojem hluku mohou být stacionární i mobilní zařízení. Stacionární zdroje představují různá technická zařízení, jako jsou ventilátory, trafostanice a mnohá další. Mezi nejčastěji měřené mobilní zdroje hluku patří doprava. Při hodnocení hluku celých průmyslových areálů se pak setkáváme s kombinací stacionárních i mobilních zdrojů hluku.
 Zvláštní oblastí je měření ve stavební akustice a prostorové akustice. V těchto odvětvích se provádí měření vzduchové i kročejové izolace konstrukcí nebo měření tzv. doby dozvuku.

Zvukoměr („Hlukoměr“)

Zvukoměr je elektronické zařízení, které je schopné reagovat na zvuk. Obdobně jako lidské ucho. Základním článkem každého zvukoměru je mikrofon, který mění akustický tlak na elektrický signál. 
Od prvních generací zvukoměrů, kdy se jako výstupní indikátor využíval elektromechanický měřící ručkový přístroj, došlo k výraznému posunu. Dnes je na trhu v této oblasti dostupná velmi vyspělá přístrojová technika vybavena moderními technologiemi.

Akustická kamera

Jedním z nejmodernějších přístrojů je tzv. akustická kamera. S tou je možné najít zdroj hluku a místo odkud působí s jednoznačnou přesností. Toto zařízení má široký rozsah využití ve vnitřním i venkovním prostoru. Využívá se například v automobilovém průmyslu, při lokalizaci jednotlivých zdrojů hluku v průmyslových areálech nebo ke zjištění slabých míst protihlukových opatření.

Monitoring hluku

Monitoring je kontinuální sledování určitých hlukových událostí. Může být krátkodobý nebo dlouhodobý. Monitoring hluku se může provádět běžnými zvukoměry nebo speciálními monitorovacími stanicemi. Ty se využívají v případě dlouhodobého sledování. Účelem je vyhodnocení zpětné nebo aktuální akustické situace. Běžně se provádí například monitoring hluku z dopravy, monitoring průmyslových areálů nebo monitoring celých územních celků – například letištních okolí.

Akustické studie (hluková studie)

Pomocí akustické studie můžeme zjistit vliv určitého záměru ještě před jeho realizací. Například při plánování nové komunikace lze prostřednictvím hlukové studie zjistit, jakým způsobem komunikace ovlivní akustickou situaci a zda budou dodrženy předepsané hygienické limity u nejbližších obytných objektů. V případě potřeby pak lze rovnou navrhnout potřebná protihluková opatření.

Dříve byly hlukové studie založeny na jednoduchých výpočtech, které nezahrnovaly vliv konfigurace a pohltivosti terénu, ani další z vlivů. Dnes jsou dostupné sofistikované softwary, které umí nejen to, ale například i vytvářet velmi přesné a realistické 3D modely.

Protihluková opatření

Protihluková opatření vedou ke snížení hlukové emise. Zajišťují, aby hluk vůbec nevznikal, nebo aby byl maximálně snížen. Způsoby takovýchto opatření můžeme rozdělit do několika základních metod:

  • redukce hluku na zdroji (nejúčinnější opatření)
  • dispozice zdroje hluku (vhodné situování hlučných zdrojů)
  • izolace (odizolování od zdroje hluku)
  • osobní ochranné pomůcky

V oblasti snižování hluku se používají různé protihlukové stěny, tlumiče pro vzduchotechnické rozvody, kouřovody a odfuky, různé akustické kryty, kabiny i mobilní zástěny. V oboru stavební akustiky se využívají různé zvukoabsorční prvky, izolace a obklady. V dnešní době je design protihlukových opatření navrhován tak, aby snadno splynula s okolním prostředím.

Stavební akustika

Stavební akustika se zabývá výpočtem, navrhováním a stavbou zvukoizolačních příček, stropů, krytů apod.

Prostorová akustika

Prostorová akustika se zabývá šířením zvuku v uzavřených prostorech. Její kvalita je důležitá zejména v místnostech, kde se klade důraz na srozumitelnost slova, poslech hudby a záznamy zvuku.
V praxi se jedná například o kulturní sály, kina, divadla, posluchárny, učebny a nahrávací studia.


Hlukové mapy

Hluková mapa představuje grafické znázornění rozložení ekvivalentních hladin hluku nebo hlukových pásem v zájmovém území. Hlukové mapy umožňují nejen přehledně a názorně posoudit akustickou situaci v hodnoceném území, ale také umožňují predikovat vývoj této situace v budoucnu. Dalším cílem zpracování hlukových map je informování veřejnosti o hlukové situaci v území.Hlukové mapy zahrnují i zpracování akčních plánů. Ty se zaměřují na dlouhodobý monitoring hluku a opatření vedoucí ke zlepšení akustické situace, případně k jejímu udržení na stávající úrovni.Rozsah strategických hlukových map a akčních hlukových plánů je dán směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí.Hlukové mapy jsou vytvářeny na základě výsledků výpočtu vyplývajícího z třírozměrného matematického modelu hluku. Využití matematického modelování umožňuje zohlednit specifické charakteristiky území a režim provozu hodnocených zdrojů hluku. To vede k dosažení přesných výsledků výpočtu, a tudíž ke správnému výslednému hodnocení.

Kvalitně zpracované hlukové mapy jsou nezbytným podkladem při tvorbě politiky územního rozvoje, ochrany životního prostředí a dopravní a zdravotní politiky na místní i národní úrovni.

Zdroje hluku

Zdrojem hluku mohou být stacionární i mobilní zařízení. Stacionární zdroje představují různá technická zařízení jako jsou ventilátory, trafostanice a mnohá další. Mezi nejčastěji měřené mobilní zdroje hluku patří doprava. Při hodnocení hluku celých průmyslových areálů se pak setkáváme s kombinací stacionárních i mobilních zdrojů hluku.

Máte zájem o naše služby?
Nechte nám na sebe kontakt.

Uvedený kontakt použijeme pouze ke kontaktování a nezpřístupníme ho nikomu dalšímu.
form-short
Jsme tu pro Vás denně od 09 do 16 hod.